دوره‌های آموزشی

1 ساعت و 41 دقیقه

سوابق استاد

 • دکتری مدیریت اطلاعات و دانش دانشگاه علوم و تحقیقات (مرحله دفاع()تهران ایران)
 • فوق لیسانس علمسنجی از دانشگاه تبریز (تبریز ایران)
 • فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی از موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی (تهران -ایران)
 • دانش آموخته حسابداری دانشگاه پیام نور(میاندوآب ایران)
 • دانش آموخته مدیریت بازرگانی از دانشگاه مهندسی و خدمات (کرمانشاه ایران)
 • مدرس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای
 • مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی (در مراکز گسترش انفورماتیک ایران وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، آموزش علمی کاربردی ایران خودرو، آموزش علمی کاربردی مهارت تبریز(
 • حوزه منابع انسانی: مهارتهای پایه مدیران، اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی، طرح طبقه بندی مشاغل کارگری )مقدماتی پیشرفته(، تفکر سیستمی در سازمان، تفکر استراتژیک، قانون کار و تامین - اجتماعی و روابط کار، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباط سازمانی، مدیریت بحران، قانون مدیریت خدمات کشوری، دوره خلاقیت و نوآوری فردی
 • حوزه کسب و کار و کارآفرینی: طرح تجاری(طرح کسب و کار(، تیم سازی و شیوه های کارگروهی، مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری، روانشناسی مدیریت ارتباط با مشتری و اندازهگیری رضایت مشتری، اصول و فنون مذاکره موفق، مدیریت خصوصی سازی و برون سپاری، بازاریابی و بازاریابی خدمات، اصول سخنرانی حرفه ای، سیستمها و مدهای آموزش فنی و حرفه ای.
 • در حوزه مالی: امور مالی برای مدیران غیر مالی، کنترل هزینه Cost Control ، قانون تجارت؛ قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات، مدیریت خرید و تدارکات، انبارداری شامل)ایمنی در انبار- مدیریت انبار عملیات حسابداری در انبار(، - - عضو موسس انجمن مدیران منابع انسانی کشور
 • دارای ابلاغ مربیگری از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و تدریس دوره های مالی در آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد
 • تالیف کتابهای فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی مدیریت، بیمه، بازرگانی، بورس و حسابداری
 • کتاب حسابداری عمومی مقدماتی
 • کتاب حسابداری عمومی تکمیلی
 • کتاب حسابداری صنعتی مقدماتی
 • کتاب نرم افزار حقوق و دستمزد
 • تالیف 3 عنوان __________کتاب درسی رشته های مالی و بازرگانی ویژه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • برای موسسه » چالش ها و مشکلات حوزه اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی « مجری طرح تحقیقاتی عالی پژوهش تامین اجتماعی
 • مجری طرح تحقیقاتی شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بخش غیردولتی در حوزه ICT وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی -
 • مجری طرح تحقیقاتی تحقق دولت الکترونیک در بخش غیردولتی استان آذربایجان شرقی )مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(
 • اثربخشی آموزش های مهارتی کارگر ماهر رشته برق صنعتی مرکز شماره « مجری طرح تحقیقاتی 3 )فاتح ( » کرج
 • همکاری در تالیف کتاب چارچوب صلاحیت حرفه ای ایران )دو زبانه انگلیسی فارسی( -
 • همکاری در تدوین کتاب قوانین و مقررات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • همکاری در تدوین کتاب نظام آموزش مهارتی جمهوری ترکیه
 • ارائه و پذیرش مقاله مقایسه انواع نظام های آموزش فنی و حرفه ای و تاثیر آن بر اشتغال به همایش مرحله اول مهارت آموزی و اشتغال در سال 1391
 • ارائه و پذیرش مقاله مولفه های اصلی اشتغال در همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال در اردی بهشت ماه 1392
 • ارائه و پذیرش مقاله اخلاق حرفه ای در حوزه تجارت در همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال در اردی بهشت ماه 1393 )با کسب رتبه برتر(
 • ارائه مقاله به همایش علوم انسانی و حکمت اسلامی سال 1400 با عنوان فضای مجازی و حکم اسلامی - عضو گروه برنامه ریزی درسی رشته های مالی و اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ) 1379 و ادامه دارد(
 • ناظر علمی محتواهای آموزش مجازی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مندرج در سایت www.eskill.irantvto.ir
 • مشاور و مدیر ارتباطات علمی موسسه معین دانش تام آسیا ) 1400 ادامه دارد( –
 • کارشناس بودجه جاری(هزینه ای) و عمرانی (تملک دارایی ها) سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • معاون دفتر بودجه و تشکیلات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • مدیر دفتر بودجه و تشکیلات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • معاون دفتر برنامه ریزی آموزشی و توسعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • کارشناس پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • کارشناس امور بین الملل با مسئولیت میز کشورهای ترکیه، آذربایجان و یمن در سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 • دبیر شورای گسترش آموزش فنی و حرفه ای سازمان
 • دبیر گروه تنظیم سند توسعه سازمان در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‘ اجتماعی و فرهنگی
 • دبیر کمیسیون تحول اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • عضو کمیته کارشناسی کارگروه توسعه فعالیت های بخش غیردولتی سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور
 • دبیر و مسئول اجرایی کارگروه کاهش تصدی های دولت (برون سپاری سازمان(
 • حسابدار شرکتهای تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و
 • حسابدار شرکت تعاونی مصرف مرکز تربیت مربی کرج
 • نایب رئیس هیات مدیره تعاونی اعتبار کارکنان سازمان
 • معاون شناسایی منابع و وصول مطالبات و درآمد دفتر بودجه و تشکیلات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • داور ملی جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر کشور
 • عضو کمیته استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • عضو کمیته بهره وری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • معاون مدیرکل امور اداری و منابع انسانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • عضو کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • عضو دبیرخانه کمیته راهبری ملی آموزش های بازارمحور
 • عضو کمیته تدوین بودجه عملیاتی مبتنی بر عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • مشاور مالی و اداری مدیرعامل شرکت خدمات اول مبین صبا (سهامی خاص)
 • مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی (1398 - 1394 )
 • مدیرکل دفتر آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد (آذر ماه 1400 - 1398 )
 • دبیر کارگروه راهبری و هماهنگی در سیاستگذاری شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی )آذر ماه 1400 آذرماه – 1401 )
 • سرپرست مدیریت توسعه شبکه نمایندگیهای سازمان مدیریت صنعتی (آذرماه 1401 ادامه دارد) –