مهندس احمد شریفی

مهندس احمد شریفی

سوابق استاد

  • مدير مالي، اداري و بازرگاني شركت ملي گاز ايران از سال ١٣٦٠ تا ١٣٦٥
  • مدير كل بازرگاني وزارت معادن و فلزات از سال ١٣٦٥ تا ١٣٧٠
  • مدیریت شركت‌هاي متعلق به خود در بخش اكتشاف، فراوري و صادرات از سال ١٣٧٠ تاكنون
  • عضو هيأت مديره و دبير كل انجمن سنگ ايران از سال ١٣٩٥ تاكنون